Abonnementsvilkår

Abonnementsvilkår for EazyCleaning.com

 

Abonnementsvilkår vedrørende Eazycleaning.com

Abonnementsvilkårene (herefter “Vilkårene”) tiltrædes ved at afkrydse “Jeg har læst og accepterer abonnementsvilkårene” på bestillingsformularen og gælder mellem Eazycleaning, CVR-nummer 26288495, (herefter EZ) og kunden, som tiltræder Vilkårene, (herefter “Kunden”).

EZ forbeholder sig ret til at ændre i vilkårene. Såfremt der er tale om ændringer, der har betydning for Kunden, vil vilkårene blive fremsendt til den e-mail som Kunden er registreret med hos EZ.

Abonnementets omfang og anvendelse

Abonnementet træder i kraft ved bestilling og løber indtil det opsiges i overensstemmelse med disse Vilkår.

Første faktureringsperiode løber fra bestillingsdatoen til udgangen af et kalenderkvartal. Herefter faktureres kvartalsvis forud, med mindre andet følger af aftale eller vilkår for det specifikke produkt.

Efter bestilling er der for nye kunder en gratis fortrydelsesret på 14 dage.

Abonnementet giver brugsret til programmet Eazycleaning (herefter kaldet “Applikationen”).

Anvendelse af abonnementet gælder for den juridiske enhed, som har oprettet abonnementet.

Priser og betaling

De første 14 dages prøve på Applikationen er gratis og uforpligtende. Abonnementet på Applikationen såvel som abonnement på tillægsmoduler træder i kraft ved bestilling og tegnes for et kalenderkvartal (3 måneder). Tillægsmoduler kan til- og fravælges løbende efter behov.

Første faktureringsperiode løber fra udløb af prøveperioden til udgangen af et kalenderkvartal, dog minimum 1 måned. Tegnes et abonnement inden for den sidste måned af et kalenderkvartal faktureres derfor ligeledes for det efterfølgende kvartal. Abonnementet faktureres herefter hvert kalenderkvartal og faktura udsendes den første dag i kvartalet.

De til enhver tid gældende priser på Applikationen fremgår af hjemmesiden eazycleaning.com. Prisen er afhængig af antal medarbejdere oprettet i systemet samt valg af tillægsmoduler og bestemmes ved starten af hver faktureringsperiode, ud fra data lagt ind i det pågældende abonnement.

Betalingsbetingelser og fakturering

Betalingsbetingelser er 8 dage netto fra fakturadato.

Betales abonnementet ikke rettidigt, sendes rykker 1 uden gebyr 7 dage efter fakturaens forfaldsdato. Betales abonnementet fortsat ikke, sendes 10 dage senere rykker 2 med gebyr på DKK 150,00. Såfremt betaling stadig ikke er modtaget inden 7 dage efter rykker 2, spærres adgangen til Applikationen. Adgangen til Applikationen åbnes igen efter modtaget betaling, medmindre EZ forinden har ophævet abonnementet.

Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden opgivne e-mail-adresse skal anses for leverede, når de er afsendt af EZ.

De til enhver tid gældende priser kan findes på EZ´s hjemmeside og kan ændres ved opslag på hjemmesiden med en måneds varsel til udgangen af et kvartal. Samme gælder for ændringer til sammensætning og indhold af abonnementstyper og tillægsmoduler. Alle priser er ekskl. moms.

Driftstabilitet

EZ tilstræber højst mulig driftsstabilitet, men er uden ansvar for nedbrud eller driftsforstyrrelser, herunder for driftsforstyrrelser forårsaget af faktorer uden for EZ`s kontrol. Herved forstås bl.a. strømsvigt, fejl på udstyr, internetforbindelser, telekommunikationsforbindelser eller lignende. Applikationen og servicen leveres, som den er og forefindes, og EZ fraskriver sig enhver garanti, til sikring, indeståelse, anprisning eller andre vilkår, uanset direkte eller indirekte.

I tilfælde af nedbrud eller forstyrrelser tilstræber EZ i at genskabe normal drift hurtigst muligt.

Planlagte afbrydelser vil fortrinsvis blive placeret i tidsrummet kl. 24.00-06.00 CET. Skulle det blive nødvendigt at afbryde adgangen til Applikationen uden for det anførte tidsrum, vil dette blive varslet forinden i muligt omfang.

Ændringer

EZ er berettiget til løbende at foretage opdateringer og forbedringer af Applikationen eazycleaning.com er ligeledes berettiget til at ændre sammensætning og opbygning af Applikationen og ydelser. Sådanne opdateringer, forbedringer og ændringer kan ske med eller uden varsel, og kan påvirke services, herunder informationer og data uploadet til eller afgivet af Applikationen.

Binding og opsigelse

Aftalen fortsætter automatisk for et nyt kalenderkvartal med mindre og indtil den opsiges med en måneds varsel til udløbet af en faktureringsperiode. Opsigelse af abonnement på Applikationen skal foregå skriftlig, ved at kontakte EZ via e-mail til kontakt@eazycleaning.com  og meddele, at Kunden ønsker at opsige sit abonnement. Kunden skal i den forbindelse oplyse om sit virksomhedsnavn, kundenummer og brugernavn.

Benytter Kunden Applikationen i strid med aftalen, herunder Vilkårene, eller på anden måde, som må anses som retsstridigt, er EZ berettiget til at ophæve aftalen uden varsel.

Kunden ejer og kan frit disponere over data i Applikationen. Ophører abonnementet, kan Kunden frit få eksporteret alle kartoteker, data mv.

Kundens data slettes tidligst 90 dage efter abonnementets ophør, og EZ har ingen pligt til at opbevare data efter dette tidspunkt.

Ejerskab af data overgår til EZ ved manglende abonnementsbetaling.

Ansvar

EZ fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse Vilkår, services eller brug af Applikationen, uanset om dette opstår i kontrakt eller udenfor kontrakt, herunder for driftstab, følgeskader eller andre indirekte tab, tab af data, tab begrundet i produktansvar eller tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

EZ er ikke ansvarlig for de tredjepartsløsninger, der er tilgængelige og/eller integreres med Applikationen. EZ kan således ikke holdes ansvarlig for rigtigheden, fuldstændigheden, kvaliteten og pålideligheden af informationerne og heller ikke resultaterne, som opnås gennem tredjepartsløsninger. Tilsvarende kan EZ ikke holdes ansvarlig for tredjepartsløsningernes tilgængelighed, sikkerhed eller funktionalitet, herunder for mulige skader og/eller tab forårsaget af tredjepartsløsninger. Det påhviler Kunden at føre bevis for, at et af Kunden lidt tab ikke kan tilskrives tredjepartsløsninger.

Uanset typen af tab eller ansvarsgrundlaget EZ´s samlede ansvar beløbsmæssigt begrænset til Kundens betaling i 12 måneder før det ansvarspådragende forholds indtræden, dog i alle tilfælde maksimum  DKK 10.000. Kunden påtager sig at friholde EZ for produktansvarsskader, tredjemands tab og øvrige krav fra tredjemand som følge af Kundens brug af Applikationen.

Kunden accepterer at skadesløsholde EZ mod ethvert krav eller tab, der skyldes produktansvar, tab hos tredjeparter eller ansvar for tredjeparter, i det omfang det hidrører fra Kundens brug af Applikationen.

Immaterielle rettigheder

Applikationen og information, der afgives fra Applikationen, undtagen Kundens data, er beskyttet af ophavsret og andre immaterielle rettigheder og tilhører eller er licenseret til EZ moderselskab

Individuelt udarbejdet programmel tilhører ligeledes EZ, medmindre andet skriftligt er aftalt. Kunden skal give EZ meddelelse om enhver aktuel eller potentiel krænkelse af EZ´s immaterielle rettigheder eller uautoriseret brug af Applikationen, som Kunden får kendskab til.

Der sker ingen overdragelse af immaterielle rettigheder til Kunden.

I forhold til materiale, der uploades af Kunden og alle Kundens data, giver Kunden EZ, og dennes leverandører, en tilladelse og global licens, der er tilstrækkelig til at EZ forsvarligt kan afvikle og drifte Applikationen og opfylde sine forpligtelser samt foretage markedsføring overfor Kunden. Kunden indestår for, at det materiale, der uploades, ikke krænker tredjemands rettigheder, og ikke indeholder materiale, der kan virke stødende eller er i strid med relevant lovgivning eller anden regulering.

Overdragelse

EZ har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand.

Kunden accepterer, at EZ er berettiget til at anvende underleverandører i alle forhold, herunder til afvikling og drift af Applikationen og til opbevaring af Kundens data.

Tavshedspligt og datasikkerhed

EZ behandler alene Kundens data, efter dennes instruks og således ikke til egne, uvedkommende formål.

EZ har tavshedspligt om alle informationer, EZ måtte komme i besiddelse af om Kunden, og er ikke berettiget til at videregive sådanne informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller EZ har fået informationen fra en tredjepart udenfor fortrolighed, eller hvor EZ er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol.

EZ har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger i Applikationen hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger.

EZ giver på Kundens anmodning – og mod betaling af EZ til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde – tilstrækkelige oplysninger til, at Kunden kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

I det omfang Kunden anvender information, brugernavne eller passwords der vedrører tredjeparts information eller services i forhold til EZ, indestår Kunden for, at videregivelse af sådan information og EZ´s behandling af sådan information ikke krænker rettigheder eller aftale med tredjemand. Kunden skal skadesløsholde EZ for ethvert tab i forbindelse med denne bestemmelse

Tvister

Disse Vilkår er undergivet dansk ret og enhver tvist, der udspringer af abonnementet, herunder disse Vilkår, skal anlægges ved Byretten i Fredericia.

Gyldighed

Disse Vilkår er gyldige fra 01-08-2015 og erstatter tidligere vilkår.